Nabídka pronájmu Restaurace Ležáky

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky, vyhlašuje v termínu od 19. 1. 2024 do 15. 2. 2024 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o pronájmu restauračního zařízení v Památníku Ležáky

Název, sídlo, telefon, e-mail a web zadavatele

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

IČ: 70886342, DIČ: CZ70886342

1. Podmínky přijetí do výběrového řízení

1.1. Zájemce o pronájem restauračního zařízení v Památníku Ležáky se může přihlásit do výběrového řízení na uzavření smlouvy o pronájmu restauračního zařízení podáním písemné přihlášky do sekretariátu Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, a to v termínu od 19. 1. 2024 do 15. 2. 2024 do 10:00 hodin, v řádně zalepené obálce. Tiskopis přihlášky obdrží zadavatel v sekretariátu Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, dále je k dispozici na webových stránkách Památníku Lidice – https://www.lidice-memorial.cz a Památníku Ležáky - https://www.lezaky-memorial.cz

1.2. Obálka musí být označena na čelní straně nápisem „VEŘEJNÁ NABÍDKA PAMÁTNÍK LEŽÁKY, RESTAURACE LEŽÁKY“ a na zadní straně obálky musí být uveden název firmy a její sídlo, jméno a příjmení zájemce a jeho trvalé bydliště nebo obchodní jméno a místo podnikání.

1.3. Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

1.4. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15. 2. 2024 do 10:00 hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

2.  Požadované podklady

2.1.  řádně vyplněná přihláška se všemi požadovanými přílohami

2.2.  kopie živnostenského listu (výpis z živnostenského listu)

2.3. podnikatelský záměr

2.4. dodržení podmínek zadaných Památníkem Lidice

2.5 všechny povinné přílohy uvedené v bodě 11

3.  Prohlídky nebytových prostor

3.1.  Prohlídku zveřejněného restauračního zařízení umožní a bližší informace o jejím stavu poskytne vedoucí Památníku Ležáky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v seznamu, který je nedílnou součástí této veřejné nabídky (Příloha č. 1).

3.2. Termíny prohlídek o pronájmu restauračního zařízení Památníku Ležáky na základě telefonické dohody (viz Příloha č. 1).

4. Výběrové kritérium

4.1. Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 2 této výzvy) – vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou a uvedenou nabídkovou cenou. Nabídková cena je prvním hodnotícím kritériem a je uvedena jako měsíční cena za pronájem. 

4.2.  Čestné prohlášení (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) – vyplněné a podepsané oprávněnou osobou. 

4.3. Podnikatelský záměr, orientační ceník sortimentu  –  uchazeč uvede v příloze č. 4 následující: 

- Vzorek sortimentu, který bude v restauraci nabízen – uvést max. 10 položek 

- Vlastní podnikatelský záměr zpracovaný dle požadavků zadavatele a zkušeností uchazeče v rozsahu maximálně 10 strany A4. Uchazeč nastíní budoucí provoz restaurace zejména s ohledem na specifičnost umístění a s důrazem na své představy budoucího provozu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k pohovoru o předloženém podnikatelském záměru. Kvalita tohoto podnikatelského záměru je druhým hodnotícím kritériem pro výběr.

5.  Ostatní podmínky

5.1. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky, které budou splňovat požadované náležitosti.

5.2. Pokud zadavatel po vydání svého rozhodnutí shledá, že údaje uvedené v žádosti žadatele,

v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, má právo

revokovat své rozhodnutí a uzavřít smlouvu o nájmu s náhradníky stanovenými v rámci výběrového řízení.

5.3.  Zadavatel požaduje tyto podmínky pronájmu: 

  • Nájemce bude hradit spotřebovanou elektrickou energii dle skutečně odebraného množství.
  • Termín zahájení provozu co nejdříve od předání prostoru do podnájmu, nejpozději do 1 měsíce od předání.
  • Měsíční nájemné za pronájem nemovitosti.
  • Měsíční nájemné na pronájem movitých věcí.
  • Provoz restaurace: duben - (na zvážení uchazeče a dle objednaných zájezdů), květen – pondělí zavřeno, úterý – neděle od 11:00 do 17:00 hod., červen, červenec, srpen – denně od 10:00 do 17:00 hod., září, říjen (na zvážení uchazeče a dle objednaných zájezdů). V průběhu roku zůstane provozní doba neměnná.

6. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek je dvou kriteriální, kritérii pro hodnocení nabídky je: 

  • ekonomická výhodnost nabídky – nabízená měsíční cena za pronájem restaurace 
  • kvalita předloženého podnikatelského záměru s ohledem k obdobným provozovnám (restaurace), které uchazeč provozuje či provozoval
Hodnotící kritériumVáha kritéria v celkovém hodnoceníNázev subkritéria
1. Nabídková cena za měsíční pronájem 60% Bude hodnocena nabídková cena za měsíční pronájem restaurace, cena s DPH, pokud je uchazeč plátcem
2. Kvalita předloženého podnikatelského záměru40%Bude hodnocena kvalita předloženého podnikatelského záměru 

Předmět a metody hodnocení 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 10. Každé jednotlivé nabídce 

bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího 

kritéria.

Nabídky budou dále hodnoceny podle níže uvedeného postupu: 

  • Dílčí kritérium č. 1 – výše nabídkové ceny za pronájem: 

Zájemce nabídne cenu za pronájem restaurace. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější nejvyšší nabídková cena v Kč bez DPH. Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu: 

Počet bodů dílčího kritéria = 10 x  Hodnota hodnocené nabídky / Hodnota nejvýhodnější nabídky 

  • Dílčí kritérium 2 – kvalita podnikatelského záměru: 

Zadavatel bude hodnotit kvalitu předloženého podnikatelského záměru, které uchazeč provozuje či provozoval.  Komise přidělí jednotlivým uchazečům hodnocení v rozsahu 0 – 10 s tím, že nejvýhodnější nabídka obdrží hodnocení 10. Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu: 

Počet bodů dílčího kritéria = 10 x Hodnota hodnocené nabídky / Hodnota nejvýhodnější nabídky

Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií 

vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek 

hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena 

nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou. 

V případě, že i po provedeném hodnocení dle výše popsané metody dosáhnou minimálně dvě nabídky shodného celkového počtu bodů, pak bude rozhodující pro stanovení nejvýhodnější nabídky dosažení nejvýhodnější hodnoty u dílčího kritéria č. 2 – Kvalita podnikatelského záměru.

7. Vyhodnocení veřejné nabídky

7.1. Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem restauračního zařízení v Památníku Ležáky provede komise ve složení: Ing. Jana Chourová Plachá, MBA, zástupkyně ředitele Památníku Lidice, Bc. Monika Zahradníková, referentka správy majetku Památníku Lidice, Ing. Jitka Müllerová, vedoucí ekonomického oddělení Památníku Lidice a Veronika Sýkorová, účetní.

Vyhodnocení nabídek proběhne do 5 dnů od termínu podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele http://www.lidice-memorial.cz a www.lezaky-memorial.cz

7.2. S vítězným žadatelem bude uzavřena Smlouva o (podnikatelském) pronájmu restauračního zařízení v Památníku Ležáky.

7.3. O výsledku veřejné nabídky budou všichni žadatelé vyrozuměni písemně, popř. elektronicky (pokud má žadatel zřízenu datovou schránku).


8. Kauce

Vybraný budoucí nájemce je povinen ke dni podpisu smlouvy složit na účet ČNB 1334141/0710 finanční jistotu ve výši 2 měsíčních pronájmů. V případě nezaplacení této finanční jistoty není možné uzavřít nájemní smlouvu a výše uvedený nebytový prostor bude nabídnut stanovenému náhradníkovi, případně bude znova zveřejněn.

9. Práva zadavatele 

9.1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu 

9.2. předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny 

9.3. zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

9.4. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení 

9.5. výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále akceptovat nabídku pouze v částečném rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace 

9.6. uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly hospodaření zadavatele, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

10. Kontaktní osoba zadavatele 

Případné potřebné informace podá kontaktní osoba: 

Ing. Jana Plachá Chourová, MBA – tel.: 312 253 702, 603 204 104, e-mail: plachalidice-memorial.cz, zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení správy sbírek, majetku a provozně-technického oddělení

V Lidicích 16. 1. 2024

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

ředitel Památníku Lidice

Autor: Jana Chourová Plachá