Návštěvní řád NKP Ležáky

Návštěvní řád NKP Ležáky ke stažení

I. Areál NKP - pietní území Ležáky

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR patří NKP - pietní území Ležáky od 1.6. 2008 pod správu Památníku Lidice, jež je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, který je jeho zřizovatelem. Vlastníkem NKP Ležáky je stát.
Mezi objekty a prostory spravované Památníkem Lidice v NKP Ležáky patří: Muzeum, minigalerie a pietní území.

II. Otevírací doba

Muzeum a Minigalerie:
Duben - říjen: úterý - neděle od 9:00 - 17:00 hod.
Červen - červenec: denně od 9:00 - 17:00 hod.
Listopad - březen: pondělí - pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Návštěvu NKP Ležáky mimo návštěvní dny (tj. v pondělí od dubna do října nebo v sobotu a neděli od listopadu do března) lze dohodnout (minimálně 2 dny předem) na telefonním čísle 739 335 734 nebo e-mailu chvojkovalezaky-memorial.cz.

III. Vstupné

Zaplacení vstupného je požadováno pouze do muzea. Vstupné se v ostatních objektech nevybírá, návštěva je možná i bez zakoupení vstupného. Vstupné se platí před zahájením prohlídky. Jeho výše je zveřejněna vývěskou na vstupních dveřích do muzea a minigalerie. Vstupné lze zakoupit v recepci muzea a to pouze v hotovosti. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi NKP Ležáky ke kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů.

Výše vstupného:

 • dospělí 30,- Kč
 • děti do 7 let zdarma
 • děti od 7 letdo 15 let 20,-Kč
 • studenti po předložení studentského průkazu 20,- Kč
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P 20,-Kč
 • držitelé průkazů IYTC, ITIC, ISIC 20,-Kč-
 • osoby starší 65 let 20,-Kč
 • zvýhodněné vstupné pro Geocaching 10,--Kč
 • ležácké děti, učitelé doprovázející skupinu studentů či žáků, členové ICOM, AMG (včetně členů Sväzu Múzeí na Slovensku), po předložení patřičného oprávnění mají vstupné do muzea zdarma.

IV.Prohlídka objektů

Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce NKP Ležáky. Ve všech objektech NKP Ležáky je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

V. Jiné užívání prostor NKP Ležáky

Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v objektech a prostorách NKP Ležáky se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Památníku Lidice podle podmínek v povolení stanovených. V objektech NKP Ležáky je zakázáno:

 • fotografování a filmování a pořizování jiné dokumentace; výjimky povoluje vedení Památníku Lidice na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy
 • používání veškerých IT a jiných technologií, které nejsou provozovány Památníkem Lidice
 • jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje,
 • obtěžovat návštěvníky prosbami o peněžitou či jinou podporu
 • jakákoli forma politické agitace
 • jakékoli chování neodpovídající historickému a pietnímu charakteru místa

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech a na pietním území NKP Ležáky chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu a s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků NKP Ležáky, starosty obce Miřetice, Policie ČR. Po neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.

Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech a prostorách NKP Ležáky a rušit ostatní návštěvníky, zejména:

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • jíst a pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.
 • stanovat, tábořit a pořádat pikniky a rozdělávat oheň na pietním území
 • lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty
 • projíždět se po pietním území v automobilech, na čtyřkolkách, motocyklech, na koních apod.; vjezd invalidních vozíků je povolen
 • vstupovat do objektů se psy a jinými zvířaty - na pietní území je vstup se psem na vodítku možný pouze za dodržení a zajištění čistoty pietního území
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, jinak narušovat klid a pořádek
 • propagace a instalace jakýchkoli materiálů na pietním území bez vědomí zaměstnanců NKP Ležáky

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokynypracovníků NKP Ležáky. Každý návštěvník je v průběhu prohlídky objektů NKP Ležáky pojištěn pro případ úrazu. V případě úrazu v průběhu prohlídky se poškozený může obrátit na pracovníka NKP Ležáky.

Památník Lidice, který spravuje NKP Ležáky nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Se stížnostmi a připomínkami se mohou návštěvníci obrátit na vedení Památníku Lidice a na zaměstnance NKP Ležáky.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení pod č.j.: 056/2015 z 28.7.2015.

V Lidicích dne 28. července 2015
JUDr. Milouš Červnecl, ředitel