Návštěvní řád Památníku Ležáky

I. areál Památníku Ležáky

Správu Památníku Ležáky vykonává Památník Lidice příspěvková organizace Ministerstva kultury. Mezi objekty a prostory spravované Památníkem Lidice v Památníku Ležáky patří: Muzeum, Minigalerie a pietní území.

II. Otevírací doba

Muzeum a Minigalerie:

Duben - říjen: úterý až neděle od 9:00 do 17:00 hod.

Červenec - srpen: denně od 9:00 - 17:00 hod.

Listopad - březen: úterý až pátek od 9:00 - 15:00 hod.

Návštěvu Památníku Ležáky pro skupiny 20 osob a více mimo návštěvní dny lze dohodnout (minimálně 2 dny předem) na telefonním čísle 739 335 734 nebo e-mailu chvojkova@lezaky-memorial.cz.

III. Vstupné

Zaplacení vstupného je požadováno pouze do muzea.

Vstupné se v ostatních objektech nevybírá, návštěva je možná i bez zakoupení vstupného. Vstupné se platí před zahájením prohlídky. Jeho výše je zveřejněna vývěskou na vstupních dveřích do muzea a Minigalerie. Vstupné lze zakoupit v recepci muzea a to pouze v hotovosti. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi Památníku Ležáky ke kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku.

Výše vstupného:

 •  dospělí 30,- Kč

Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů.

20,- Kč

 • děti od 7 let do 15 let
 • studenti po předložení studentského průkazu
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P
 • držitelé průkazu IYTC, ITIC, ALIVE
 • osoby starší 65 let

10,- Kč

 • Geocaching

Volný vstup do objektů mají:

 • děti do 7 let
 • ležácké děti
 • učitelé doprovázející skupinu studentů či žáků
 • členové ICOM, AMG, RG ČR (včetně členů Zväzu Múzeí na Slovensku), po předložení patřičného oprávnění.

IV. Prohlídka objektů

Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce Památníku Ležáky pro skupiny 20 a více osob. Ve všech objektech Památníku Ležáky je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje. Dále je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů a vitrín.

V. Jiné užívání prostor Památníku Ležáky

Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v objektech a prostorách Památníku Ležáky se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Památníku Lidice podle podmínek v povolení stanovených.

V objektech Památníku Ležáky je zakázáno:

 • a. fotografování a filmování ve všech expozicích a pořizování jiné dokumentace; výjimky povoluje vedení Památníku Lidice na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy
 • b. používání veškerých IT a jiných technologií pro získávání informací o Památníku Ležáky prostřednictvím aplikací neprovozovaných Památníkem Ležáky
 • c. jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje
 • d. obtěžovat návštěvníky prosbami o peněžitou či jinou podporu
 • e. jakákoli forma politické agitace
 • f. jakékoli chování neodpovídající historickému a pietnímu charakteru místa.

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech a na pietním území Památníku Ležáky chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu a s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Památníku Ležáky, starosty Obce Miřetice, Policie ČR. Po neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.

Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech a prostorách Památníku Ležáky a rušit ostatní návštěvníky, zejména: 

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • jíst a pít uvnitř objektu muzea, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod., · stanovat, tábořit a pořádat pikniky a rozdělávat oheň na pietním území
 • lámat větve stromů a keřů, chodit a jezdit na kole mimo vyznačené cesty
 • projíždět se po pietním území v automobilech, na čtyřkolkách, motocyklech, na koních apod.; vjezd invalidních vozíků a vozů údržby je povolen
 • používat na pietním území a v celém areálu památníku elektrická i motorová letadla, drony a kvadrokoptéry, výjimky povoluje vedení Památníku Lidice na základě písemné žádosti, · vstupovat do objektů se psy a jinými zvířaty - na pietní území je vstup se psem na vodítku možný pouze za dodržení a zajištění čistoty pietního území
 • vstupovat do lomů a rybníka v těsné blízkosti muzea
 • parkovat na travnatých plochách
 • opírat jízdní kola o budovy muzea a restaurace, k tomuto účelu jsou na parkovišti zajištěny stojany
 • odhazovat odpadky do lomu, rybníka a mimo odpadkové koše
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • prezentace a instalace jakýchkoli propagačních materiálů na pietním území bez vědomí zaměstnanců Památníku Ležáky
 • využívat areál ke kolektivním sportovním aktivit

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Památníku Ležáky.

V případě úrazu v průběhu prohlídky se poškozený může obrátit na pracovníka Památníku Ležáky. Památník Lidice, který spravuje Památníku Ležáky, nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ") lze podávat v tištěné podobě na podatelnu Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; v elektronické podobě na adresu: epodatelna@lidice-memorial.cz; lidice@lidice-memorial.cz nebo datovou schránkou ID datové schránky: 32uiuiu. Podrobné podmínky poskytování informací na žádost ve smyslu příslušných ustanovení InfZ jakož i další informace povinně zveřejňované ve smyslu ustanovení § 5 InfZ, jsou k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách Památníku Lidice na adrese www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/ Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Se stížnostmi a připomínkami se mohou návštěvníci obrátit na vedení Památníku Lidice.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení pod - č.j.: S_2021_32

V Lidicích dne 1. 5. 2021

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
ředitel Památníku Lidice