Odkup pozemků v Ležákách

Památník Lidice, Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí dospěly k dohodě se soukromým vlastníkem na odkup pozemků na území Národní Kulturní Památky Ležáky do vlastnictví státu.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury, od roku 2008 spravuje Památník Ležáky. Osada Ležáky byla vypálená nacisty 24. června 1942, všichni její dospělí obyvatelé byli popraveni, stejně tak bylo zavražděno i 11 ležáckých dětí. Přežily pouze dvě dívky, sestry Šťulíkovy.

Území bývalé kamenické osady je od roku 1978 vedeno v seznamu Národních kulturních památek (NKP). Tento status byl znovu potvrzen Nařízením vlády č. 147/1999 Sb. V roce 2008 přešla správa NKP Ležáky z obce Miřetice na Památník Lidice. Památník Lidice během uplynulých deseti let realizoval v Ležákách mnoho činností, rekonstrukcemi počínaje a realizací výstav a edukačních programů konče. Na začátku roku 2009 byla představena rekonstruovaná budova muzea s moderní a citlivě pojatou expozicí připomínající tragické události roku 1942. Památník Lidice pořádá každoročně pietní akty k výročí ležácké tragédie, kterých se pravidelně účastní vrcholní představitelé České republiky, desítky zástupců zemí celého světa a tisíce účastníků z řad veřejnosti. Dále pořádá Památník Lidice v Ležákách také pravidelné i jednorázové kulturní, vzdělávací a sportovní akce. Tyto jsou určeny především dětem a mládeži, a jejich cílem je přibližování historie nejmladší generaci a předávání myšlenek humanity, demokracie a svobody.

Pietní území Ležáky je vrcholným krajinářským dílem architekta Ladislava Žáka, který prázdný prostor bývalé osady upravil do současné podoby během 50. let minulého století a osadil jej tzv. "hrobodomy", pomníky připomínající původní ležácká stavení. Největší podíl činnosti památníku Lidice tvoří neustálá a soustavná péče o toto území, které tak díky soustavné práci zůstává velice důstojným místem historické paměti.

Památník Lidice vynakládá na péči o jedinečné pietní území v Ležákách nemalé prostředky a úsilí. Tato činnost je ale často znesnadňována majetkoprávními vztahy. NKP Ležáky se totiž rozprostírá na pozemcích několika majitelů. Z velké části je vlastníkem pozemků Památník Lidice, potažmo stát, dále obec Miřetice, která se na správě a údržbě podílí, ale část pozemků je v soukromém vlastnictví.

Soukromé pozemky zabírají cca 20% celkové rozlohy NKP Ležáky, ovšem na velmi exponovaných, a pro provoz a údržbu důležitých, místech. Jedná se zejména o prostor tzv. "lomu mučedníků" (kde byli ležáčtí obyvatelé shromážděni před deportací na pardubické popraviště) a další přilehlý lom, stejně tak o prostor přístupové cesty k muzeu. Největší problém představuje podnikání bezpečnostních opatření na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví návštěvníků, kterých každoročně do Ležáků přijíždí více než 20 000 včetně dětí, což jsou prostory především zmíněných lomů.

"Památník Ležáky je místem, kde vzdáváme úctu hrdinům. Devět domů obývalo 54 lidí. Jejich život byl tvrdý, stejně jako kámen, který dobývali ze země. Znali cenu každého dne svého života. Věděli jaká je cena svobody a demokracie, za ni bojovali a zemřeli. Památník Lidice pečuje o jejich památku a o místo, kde žili. Práce s hlubokým lidským obsahem často naráží na své limity v takových věcech, jako jsou majetkoprávní vztahy. Zakoupením pozemků na území Národní kulturní památky Ležáky budeme schopni zajistit řádnou a komplexní péči o místo, včetně nejdůležitější části, kterou je lom, v němž ležáčtí čekali na odvoz na popravu, a který byl dosud spolu s dalšími zakupovanými pozemky v soukromém majetku."

-Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice-

Památník Lidice prostřednictvím svého zřizovatele, Ministerstva kultury, a ve spolupráci s Ministerstvem financí, dlouhodobě usiluje o odkup těchto pozemků do vlastnictví státu. Po složitých jednáních odsouhlasilo Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí uvolnění finančních prostředků ve výši 5,5 milionu korun pro realizaci odkupu. S touto částkou a s převedením pozemků na Památník Lidice obě strany souhlasily a v současnosti je kompletně připraven jejich převod na Památník Lidice. K oboustrannému podpisu smlouvy došlo 31. 7. 2018.

"Vyřešení situace s odkupem pozemků do vlastnictví státu vnímám pozitivně. Opět to více usnadní správu a péči o areál Památníku Ležáky, včetně jeho návštěvnického provozu. A to je v případě takto důležitého místa historické paměti klíčové"

-Antonín Staněk, ministr kultury-

Autor: Filip Petlička